Z LB Facilite

Spoľahlivý správca
bytových domov

K Vašim službám!

LB Facilite

Úvod

Spoločnosť zaoberajúca sa správou domov. Naším cieľom je poskytovať komplexné služby v oblasti spravovania bytových domov, ktoré sa opierajú o dlhodobé skúsenosti v danej oblasti. Správu vykonávame spoľahlivo, odborne a hlavne prehľadne pre všetkých vlastníkov. Dôraz kladieme na kvalitu a na dobrú spoluprácu s vlastníkmi domu resp. s jeho zástupcami. Sústreďujeme sa na správu novostavieb a rezidenčných areálov.

viac ako

0
BYTOVÝCH
JEDNOTIEK
0
PARKOVACÍCH
MIEST

viac ako

0
ROKOV SKÚSENOSTI Z PRAXE

správa bytu od

0

O nás

Spoločnosť LB Facility s.r.o. vznikla ako správcovská spoločnosť, ktorá ponúka všetky činnosti, ktoré patria k správe nehnuteľnosti. Spravujeme bytové domy, rezidenčné areáli, komerčné priestory, ktoré su súčasťou objektu, či samostatné objekty na pozemkoch areálu . Pri práci uprednostňujeme individuálny prístup k našim klientom. Riadime sa v prvom rade požiadavkami klienta a problémy riešime neodkladne a hlavne efektívne.

Ponúkané služby

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Keďže sa riadime požiadavkami klientov, stavom budovy a jej vybavením, aj k tvorbe ceny pristupujeme individuálne. Uprednostňujeme rýchlu a efektívnu komunikáciu, aj moderné kanály. Komunikujeme v anglickom jazyku, čo ocenia hlavne zahraniční vlastníci. Pravidelne robíme obhliadky domu spolu so zástupcom a následne plánujeme opravy a údržby. Iniciujeme a zúčastňujeme sa schôdze vlastníkov minimálne 1x ročne. Predloženie 3 rôznych cenových ponúk pri realizácii opráv je u nás samozrejmosťou.

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

Zabezpečujeme nielen revízie a opravy ale i modernizáciu technických zariadení. Dojednáme dodávateľské zmluvy (teplo, voda, kúrenie, havarijná služba, starostlivosť o zeleň, údržba plynovej kotolne, upratovacie služby domu a podzemných garáži…) Vypracujeme ročné zúčtovanie na základe skutočnej spotreby hodnôt vody a tepla.

EKONOMICKÁ ČINNOSŤ

Vedieme samostatný bankový účet domu, s čím súvisí i samostatné účtovníctvo pre daný objekt. Nastavujeme platobné predpisy, sledujeme úhrady a celkovú tvorbu bytového fondu. Proaktívne riešime nedoplatky vlastníkov. Zástupcu vlastníkov bytov pravidelne informujeme o stave bytového fondu. Vybavujeme bankové úvery, ale využívame i možnosť štátneho fondu rozvoja bývania.

Cenník služieb

MESAČNÝ POPLATOK ZA SPRÁVU: bez DPH s DPH
Odmena správcu za bytový priestor 8,70 € 10,44 €
Odmena správcu za nebytový priestor-komerčný 8,70 € 10,44 €
Odmena správcu za parkovacie miesto/pivnice/sklad 2,50 € 3,00 €
CENNÍK ADMINISTRATÍVNYCH ÚKONOV:
Potvrdenie o veku stavby 5,00 € 6,00 €
Potvrdenie o vyrovnaní pohľadávok pre katastrálny úrad, banky a pod. 5,00 € 6,00 €
Vystavenie vyjadrenia správcu (stavebné úpravy, potvrdenie o odpadoch a pod.) 5,00 € 6,00 €
Vystavenie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov pre podnikateľov aj pre nepodnikateľov (vlastník z domu) 50,00 € 60,00 €
Zorganizovanie každej schôdze vlastníkov nad rámec za príslušný rok vrátane prípravy 20,00 € 24,00 €
Spracovanie písomného hlasovania (vyhlásenie, tlač hlasovacích lístkov) 3,00 € / priestor 3,60 € / priestor
Spracovanie elektronického písomného hlasovania (vyhlásenie, spracovanie v systéme) 3,00 € / priestor 3,60 € / priestor
Vypracovanie zápisnice zo schôdze vlastníkov (nad rámec), písomého hlasovania, elektronického hlasovania zo strany správcu 32,00 € 38,40 €
Iné činnosti nad rámec zmluvy - správca (hodinová sadzba) 20,00 € 24,00 €
Spolupráca a účasť správcu na kontrole orgánov štátnej správy (kontrola kamerových záznamov, súčinnosť s políciou atď) 40,00 € 48,00 €
Odpočet vodomeru/merača 1,50 € 1,80 €
Individuálny termín odpočtu vodomeru/merača v byte na žiadosť vlastníka počas pracovnej doby (hradí konkrétny vlastník/dlžník) 10,00 € 12,00 €
Poplatok za vypracovanie ročného vyúčtovanie v prípade, že za priestor nie je účtovaný správcovský poplatok 20,00 € 24,00 €
Poplatok za vypracovanie opravného vyúčtovania - chyba na strane vlastníka 20,00 € 24,00 €
Nahlásenie poistnej udalosti 40,00 € 48,00 €
Jednorazový poplatok za úkony súvisiace so splatením úveru a ukončením úveru 240,00 € 288,00 €
Vystavenie potvrdenia na žiadosť vlastníka 5,00 € 6,00 €
Upomienka zaslaná dlžníkovi e-mailom 3,00 € 3,60 €
Upomienka zaslaná dlžníkovi SMS 3,00 € 3,60 €
Upomienka zaslaná dlžníkovi poštou 12,00 € 14,40 €
Poslanie dokumentov poštovou službou do vlastných rúk 5,00 € 6,00 €
Spracovanie splátkového kalendára dlžníka (hradí konkrétny vlastník/dlžník) 20,00 € 24,00 €
Administratívne práce spojené so zmenou vlastníka 20,00 € 24,00 €
Vytvorenie platobného rozkazu na úhradu pohľadávky a príprava dokumentácie 30,00 € 36,00 €
Príprava podkladov pre právneho zástupcu na žalobu alebo exekúciu 30,00 € 36,00 €
Príprava podkladov pre súdne konanie 80,00 € 96,00 €
Odmena za správu domov po uplynutí ochrannej doby za byt a NP/mesiac 27,50 € 33,00 €
Mesačný poplatok za spracovanie mzdy pre pracovníka zamestnaného pre dom 15,00 € 18,00 €
Poplatok za spracovanie jednorazovej mzdy pre pracovníka zamestnaného pre dom 30,00 € 36,00 €
Zabezpečenie vyhotovenia úradne overenej kópie dokumentu 2,50 € 3,00 €
Spracovanie domového poriadku 20,00 € 24,00 €
Zabezpečenie výberu alebo vkladu na účet domu 10,00 € 12,00 €
Spracovanie vyúčtovania pri zmene správy za byt a nebytový / komerčný priestor 20,00 € 24,00 €
Kópia/scan dokumentu s vyhľadávaním na vyžiadanie A4 (1 strana) 1,00 € 1,20 €
Kópia/scan dokumentu s vyhľadávaním na vyžiadanie A4 (obojstranne) 1,50 € 1,80 €
Montážna hodina údržbára (hodinová sadzba) 25,00 € 30,00 €
Výjazd údržbára 20,00 € 24,00 €
Dopravné náklady (sadzba za km mimo KE) 0,50 € 0,60 €
Parkovné - podľa parkovacej politiky mestskej časti, v ktorej sa nachádza BD

Bytová jednotka

NEBYTOVÉ PRIESTORY

VONKAJŠIE PARKOVACIE MIESTO

PRENAJATÉ SPOLOČNÉ PRIESTORY

PODZEMNÉ GARÁŽOVÉ MIESTO

Havarijná služba pre bytové domy

Havarijnú službu pre bytové domy v našej správe v Košiciach zabezpečuje firma NAMONT s.r.o. Spolupracujeme s tými najlepšími. Firma Namont bola založená v roku 1992 ako Havarijná služba a údržba bytov (HS) v Košiciach. Hlavným poslaním od prvých dní bolo zabezpečovať kvalitné a rýchle služby.

DISPEČING

Pri náhlych poruchách vo Vašom obytnom dome, HS je Vám okamžite k dispozícii.

Blog

ZÁKON O BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182

GDPR v rukách správcu

Zaiste ste zaregistrovali že minulý rok došiel do platnosti Zákon o ochrane osobných údajov. Do praxe sa nariadenie uviedlo 25.5.2018 a má globálnu pôsobnosť. Riadiť sa ním…
All articles loaded
No more articles to load

Kontakt

LB Facilite

Gemerská 3
040 01 Košice
info@lbfacility.sk

IČO: 51 858 541

Zápis: v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice Oddiel: sro Vložka číslo:  57952/V

Stránkové dni 

Letná 45, 040 01 Košice

Utorok: 9:00 – 13:00
Streda: 12:00 – 16:00