Čo všetko by malo obsahovať vyúčtovanie za byt

Moja rada na úvod

Mala to byť rada na záver, ale rozhodla som sa takto začať. Vždy je to o komunikácii. Ak máte pochybnosti, kontaktujte svojho správcu. Dobrý správca a tých náhodou je dosť, všetko vysvetlí, doplní, ukáže…. A neporovnávajte sa so susedom, ani s kamošom z vedľajšej ulice…..každý dom je unikátny, verte mi. Rozdiel je už len v tom koľko ľudí v domácnosti býva, aké služby má zahrnuté, koľko perie, koľko sa kúpe, aký pomer si vlastníci odsúhlasili, čím dom kúri, atď., atď. …. Samozrejme na veci nič nemení to, že zaujímajte sa o svoj dom a život v ňom počas celého roka, prídite na schôdzu, chodte si pozriet správcovu kanceláriu, zoznámnte sa s ľudmi, čo tam robia osobne J Komunikujte !!! Followujte!!!

 

Čo všetko by malo obsahovať vyúčtovanie za byt

Blíži sa termín, 31.5., kedy má Váš správca zákonnú povinnosť zaslať ročné vyúčtovanie. Viete, čo všetko má obsahovať? Ak nie, všetko nájdete v článku nižšie. Snažila som sa písať jasne, jednoducho a zrozumiteľne.

Začnem tým, že spolu s vyúčtovaním, musí obsahovať i správu o celkovej svojej činnosti a finančnom hospodárení domu. Informácie o spotrebe vody, či nákladoch na teplo by mali byt samozrejmosťou. Informuje sa aj o stave spoločných priestoroch, aké boli náklady na ich údržbu, aj údržbu celého bytového domu, alebo o výške splatenej sumy ak dom čerpá úver.

 

Rozoberiem to detailnejšie

Zákon a legislatíva stanovuje len rámcovo ako by malo vyúčtovanie vyzerať, alebo čo by malo presne obsahovať. Základ však tvorí porovnanie Vašich zálohových mesačných platieb, ktoré ste celý rok uhrádzali na základe zálohového predpisu a reálnych spotrieb – nákladov na prevádzku Vášho bytu a bytového domu v danom zúčtovacom období. Výsledkom ročného zúčtovania je PREPLATOK alebo NEDOPLATOK.

  1. Zálohový predpis: vypočítaný na mieru podľa nehnuteľnosti individuálne, ale i podľa dohody medzi správcom a vlastníkmi bytov. Výška zálohových preddavkov závisí nielen od samotných nákladov na prevádzku domu, ale aj spôsob rozúčtovanie jednotlivých nákladov. Správca zohľadňuje plochu jednotlivých bytov, tzv. osobomesiacov, ale i mieru využívania spoločných priestorov a zariadení vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov. Napríklad: ak bývate na prízemí, zvyčajne sa dohodne s ostatnými vlastníkmi, že za využívanie výťahu sa nemusí platiť. Spôsob, akým sa všetky náklady rozpočítavajú majú vlastníci právo meniť. Zhodnúť sa musí nadpolovičná väčšina vlastníkov. Základné položky:
  • Rozpis nákladov na energie a médiá – teplá a studená voda, teplo, elektrina, plyn, deratizácia, prevádzka výťahov, v Bratislave ako jedinej i odvoz a likvidácia odpadu (všade inde sa odpad platí priamo mestu )
  • Náklady na služby – upratovanie, zimná údržba, drobné úpravy, poplatky za vedenie spoločného účtu v banke, odmena správcovi za výkon správy ale i odmena zástupcovi vlastníkov
  1. Výška zálohovej platby: vplýva niekoľko faktorov, ktoré si niekedy vlastníci možno až tak neuvedomujú. Napríklad:
  • energetická náročnosť budovy
  • technický stav budovy
  • požiadavky samotných vlastníkov ( náklady na objednané služby sa môžu líšiť – upratovanie/frekvencia , zimná údržba/v cene upratovania
  • moderné technologie – vlastníci bytov v novostavbách sú často prekvapení vyššou zálohovou platbou a to kvôli spomínaných technologiam ako sú kamerové systémy, požiarne signalizácie, vzduchotechnika atd. …

Ročné vyúčtovanie, ktoré obdržíte musí obsahovať prehľadné porovnanie nákladov a prijatých zálohových platieb. Pri každej službe by mali byť uvedené údaje za byt alebo bytový dom vo forme preplatku alebo nedoplatku. Musí byť jasné v akých merných jednotkách je daná služba, cena za mernú jednotku, celkový náklad za danú službu a pod. Malo by obsahovať rozpis stavu meračov s identifikačnými číslami v byte a porovnanie toho stavu s minulými rokmi, ako aj prehľad všetkých platieb vlastníka do spoločného fondu.

 

Na čo upriamiť pozornosť po doručení vyúčtovania

Po otvorení obálky s vyúčtovaním si skontrolujte vlastné osobné údaje, okrem toho tiež či sedí počet osôb v domácnosti, výmeru bytu, stav meračov teplej a studenej vody, stav odpočtov rozdeľovačov vykurovacích zariadení a odsúhlasený koeficient rozpočítavania nákladov na vykurovanie. Tiež je vhodné skontrolovať či jednotlivé služby aj sú rozpočítané spôsobom, aký bol dohodnutý na schôdzi vlastníkov. V neposlednom rade si skontrolujte či sedia i so zálohovým predpisom.

 

Pokuty vyplývajúce zo zmluvy

Častokrát vlastníci nehnuteľnosti ani nevedia, čo samotná zmluva so správcom obsahuje a čo všetko majú v dome odsúhlasené vrátane zmluvných pokút, napr. Za omeškané zálohové platby, za nenahlásenie dalších obyvateľov bytu, nesprístupnenie bytu kvôli odpočtu meračov. V takom prípade môžete očakávať  že správca účtuje 1,5 násobok priemeru spotrebovanej zložky na meter štvorcový podlahovej plochy vykurovaného bytu. Ak ide o odpočet meračov vody, môže správca účtovať až trojnásobok priemernej hodnoty údaje meradiel.

 

Preplatok  J

Ak Vám vo vyúčtovaní vyšiel preplatok, najneskôr do 30 dní od doručenia vyúčtovania by Vám správca mal danú sumu vrátiť na účet, z ktorého odosielate platby do bytového fondu. Prípadne môžete požiadať správcu, aby si preplatok započítal do dalšej zálohovej platby.

 

Nedoplatok L

Na úhradu nedoplatku máte 15 dní od doručenia vyúčtovania, v prípade omeškania zvyčajne dostanete od správcu upomienku. Ak dlžnú sumu neuhradíte, správca ju môže vymáhať súdnou cestou.

 

Reklamácia ročného vyúčtovania

Ak ste vo vyúčtovaní zistili chybu a niečo Vám vo vyúčtovaní nesedí, máte právo na reklamáciu do 30 dní od jeho doručenia. Reklamáciu je potrebné doručiť v písomnej forme správcovi, alebo aj poštou… Z reklamácie musí byť zrejmé, čo je predmetom reklamácie a treba doložiť všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou, ktoré preukazujú, alebo dokazujú chybu vo vyúčtovaní. Podanie reklamácie však nemá vplyv na povinnosť vlastníka dalej uhrádzať zálohové platby alebo povinnosť uhradiť nedoplatok z ročného vyúčtovania !!