GDPR v rukách správcu

Zaiste ste zaregistrovali že minulý rok došiel do platnosti Zákon o ochrane osobných údajov. Do praxe sa nariadenie uviedlo 25.5.2018 a má globálnu pôsobnosť. Riadiť sa ním musí každá firma a organizácia, ktorá narába s dátami občanov EÚ. Pekne po poriadku Vám predstavím, ktorým zákonom sa správca riadi a kde všade sa myslelo na ochranu osobných dát klienta v tejto oblasti.

Vo všeobecnosti sa s Vašimi osobnými údajmi kvôli výkonu správy bytov narába podľa zákona 182/1993 Z.z. Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a hovorí sa v zmysle §9 bod 3, že správca je oprávnený na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov udáva i zákon 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajovnariadenia EPaR EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný poskytnúť vyššie uvedené osobné údaje najmenej v rozsahu meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia. Ak tieto údaje nie sú poskytnuté, z akéhokoľvek dôvodu, správca vychádza z verejne dostupných údajov akým sú napr. údaje na www.katasterportal.sk.

Ako údaje poskytnúť a ako odvolať

Vaše osobné údaje poskytujte iba na oficiálne emailové adresy Vášho správcu, alebo na oficiálne emailové adresy zamestnancov Vášho správcu, prípadne cez online formuláre na oficiálnej stránke Vášho správcu alebo aj písomne na adresu správcu. Tak ako údaje poskytnete a súhlasíte s ich spracovávaním, takto môžete kedykoľvek odvolať.

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné  údaje sa spracujú za účelom správy spoločných častí domu, zariadení a príslušenstva bytového domu, prípadne i pozemku. Osobné údaje smú byť uchovávané po dobu 3 rokov od posledného vyúčtovania za obdobie vlastníctva. Výnimku tvorí (evidencia dlhu )  do doby jeho vyrovnania ( najdlhšie však 10 rokov ). Poskytnutie týchto údajov na účel výkonu správy je zákonnou povinnosťou a ich neposkytnutie má za následok neuzatvorenie zmluvy o výkone správy.

Práva vlastníka

  • Právo na prístup k údajom
  • Právo na opravu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracúvania
  • Právo na prenosnosť údajov
  • Právo namietať
  • Právo podať sťažnosť

Kamerový systém v bytovom dome

Tejto časti by som chcela venovať pozornosť obzvlášť. Kamery sú v dnešnej dobe celkom bežným javom v bytových domoch v spoločných priestoroch. Kamery sú inštalované z dôvody ochrany majetku vlastníkov bytov, prípadne zabrániť poškodzovaniu ich majetku a okolia. Prvou podmienkou je takýto monitorovaný priestor dobre označiť. Verejnosť, ktorá má prístup do takých priestorov, či už v interiéry, alebo v exteriéry, musí byť informovaná s osadením kamier a to tabuľkou s nápisom.

O inštalácii môžu rozhodnúť iba vlastníci na schôdzi vlastníkov hlasovaním v zmysle §14 zákona 182/1993 Z.z.. Kamerový systém sa musí používať v súlade s platnou legislatívou. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je nevyhnutné vypracovať i bezpečnostnú smernicu k prevádzke informačného systému. Obsluhu kamerového systému v dome zabezpečuje zodpovedná osoba.

Osobné údaje získané kamerovým systémom sa nemôžu zverejňovať. V tomto prípade sa za osobný údaj považuje záznam o fyzickej prítomnosti osoby v monitorovacom priestore. Vo veciach konania o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú iba priamo Policajnému zboru, ktorý vykonáva objasňovanie, vyšetrovanie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný údaj týka. Záznam nesmie byť použitý na iný účel. Maximálne k nahliadnutiu konkrétnych majiteľov či vlastníkov poškodenej veci. V žiadnom prípade rozposielať či inak fyzicky poskytovať.

Na záver by som spomenula a zhrnula dané zmeny. Vo všeobecnosti tento zákon poskytol fyzickým osobám veľa práv a správcom naopak veľa povinností. A však v tejto elektronickej dobe je to všetko na mieste. Nebezpečenstvá v tomto interaktívnom svete sú rôzne a hackerské útoky môžu byť veľmi nebezpečné.

Preto nebudte k narábaniu s Vašimi osobnými údajmi ľahostajní !!!